Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
dla osób indywidualnych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
- osoby indywidualne.

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać w PCPR o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Do sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy m. in.: rowery rehabilitacyjne stacjonarne, stepery, materace do rehabilitacji, piłki i wałki rehabilitacyjne, drabinki, itp.

Warunki:

  • kompletny wniosek wraz z załącznikami
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • spełnienie kryterium dochodowego - zał. nr 1 do wniosku
  • wnioskowany sprzętu rehabilitacyjnego musi być zgodny z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz z zaleceniami lekarza sprawującego opiekę (lekarz specjalista) - zał. nr 2 do wniosku
  • dołączenie do wniosku oferty sprzętowej sprzedawcy zawierającej: nazwę sprzętu (zgodną z wnioskowanym i zalecanym przez lekarza sprzętem), cenę brutto.

Kryterium dochodowe oznacza - średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o:

1) obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych,

2) składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

3) kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:

* 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej..., zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem," na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
* 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania: 

*do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (kwoty zmienne w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia).

Z uwagi na ograniczone środki finansowe dofinansowanie PCPR może wynosić do 50% wartości sprzętu, różnicę do wysokości 100% wartości sprzętu zabezpiecza wnioskodawca.

Tryb postępowania:

1. Pobranie wniosku z PCPR
2. Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
3. Wypełnienie załącznika przez lekarza (zał. nr 2)
4. Złożenie wniosku wraz z załącznikami do PCPR
5. Rozpatrzenie wniosku (po otrzymaniu środków z PFRON).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku :
1. Podpisanie umowy pomiędzy Starostą a osobą niepełnosprawna lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem (na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa),
2. Dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłata wymaganego udziału własnego,
3. Wymagany dowód potwierdzający uiszczenie wkładu własnego kupującego,
4. Dostarczenie oryginału faktury do PCPR,
5. Przelew środków na konto sprzedawcy

Dodatkowe informacje:

- nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z PCPR

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki:

  • złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami,
  • prowadzenie działalności związanej z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednie udokumentowanie tego faktu,
  • zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Tryb postępowania:
1. Pobranie wniosku z PCPR.
2. Wypełnienie wniosku oraz złożenie kompletnego wniosku do PCPR do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego realizację zadania.
3. Rozpatrzenie wniosku (po otrzymania środków z PFRON).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
1. Zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Starostą.
2. Zakup sprzętu na warunkach określonych w umowie.
3. Dostarczenie dokumentów rozliczeniowych określonych w umowie do PCPR (faktury, dowody uiszczenia udziału własnego lub całej wartości sprzętu - w zależności od ustaleń dokonanych w umowie).
4. Kontrola zakupionego sprzętu przez pracowników PCPR.
5. Rozliczenie dokumentów (faktur, dowodów wpłat) o których mowa w pkt. 6.
6. Po sprawdzeniu dokumentacji rozliczeniowej PCPR dokonuje przelewu na konto sprzedawcy (lub w wyjątkowych sytuacjach na konto wnioskodawcy).

Dodatkowe informacje:

  • nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z PCPR

* przyjmowane będą tylko wnioski kompletne.

„Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW”