Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zaprasza do uczestnictwa
w kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 119/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

Wszystkie niezbędne informacje oraz procedury dostępne są pod adresem: 
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

 • obszar A   - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C  - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D  - likwidacja barier transportowych,
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

 1. obszar A – do 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  a) 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b) 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c)
  331.500,00 zł dla autobusów;
 5. obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 7. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą  do 1 lutego 2024 r.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane będą w sposób ciągły  w opolskim oddziale PFRON.

Wniosek można pobrać z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA