W dniu 25 maja 2018r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego siedziba mieści się przy ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork

2. W jednostce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Tel. 77 418 00 30 w.2903 e-mail:dpo@pcprkluczbork.pl
adres: ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 29

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o kontakt z Inspektorem drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

3. Dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas, gdy jednostka posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:

 1. a)  Zgoda klienta lub

 2. b)  niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania umowy lub

 3. c)  wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na jednostkę lub

 4. d)  niezbędność dla ochrony żywotnych interesów lub

 5. e)  niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez jednostkę w interesie

  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a, b, c, g, h, j RODO.

 1. Daneosobowebędąprzetwarzanejedyniewściśleokreślonymcelu,októrymbędziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

8. Wzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowych,codozasadyprzysługująnastępujące prawa:

 1. a)  prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych

 2. b)  prawo dostępu do treści swoich danych

 3. c)  prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15

  ust. 1 RODO

 4. d)  prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych

  osobowych

 5. e)  prawodobyciazapomnianym,wsytuacjigdyprzetwarzanieniewynikazobowiązku

  prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy

  publicznej

 6. f)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 7. g)  prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie

  opiera się na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy)

 8. h)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas, gdy jednostka przetwarza dane

  w związku z realizacją zadania publicznego)

 9. i)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 20b, 46-200 Kluczbork, Sekretariat pok. nr 22 lub pocztą, faxem, drogą mailową.

9. Podawanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

10.W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.