Bariery architektoniczne  to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy,
które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają
lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Informacje dla Wnioskodawców:

Z dofinansowania z zakresu likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON mogą skorzystać osoby niepełnosprawne:

 1. poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 2. poruszające się przy pomocy laski, kul, balkonika, protez, itp. środków pomocniczych,
 3. niewidome i niedowidzące w stopniu znacznym,
 4. z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powodującymi
  trudności w poruszaniu się,
 5. których rodzaj niepełnosprawności (potwierdzony - aktualnym zaświadczeniem lekarskim, ważnym
  3 miesiące od daty wystawienia) wymaga likwidacji barier architektonicznych;
 6. jeżeli są właścicielami, lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
   

Realizacja wniosków odbywa się w trzech etapach:

 1. Etap pierwszy obejmuje sprawdzenie wniosku pod względem formalnym (kompletność złożonego wniosku).

     2. Etap drugi obejmuje
       a) przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku,
       b) przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zamieszkania,
       c) przygotowanie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazanego przez Centrum                
          szczegółowego kosztorysu inwestorskiego prac zakwalifikowanych do dofinansowania
          ze środków  PFRON,

       d) poinformowanie Wnioskodawcy o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac
           i wysokości dofinansowania
,

       e) podpisanie przez Wnioskodawcę umowy na dofinansowane do likwidacji barier architektonicznych.

      3. Etap trzeci obejmuje:
        a) przeprowadzenie odbioru prac z zakresu umowy o dofinansowanie przez dwuosobową komisję
        tj. pracownika PCPR i Inspektora Nadzoru Budowlanego
w miejscu likwidacji barier architektonicznych 
        przy obecności Wnioskodawcy
i Wykonawcy,
        b) podpisanie protokołu odbioru końcowego zleconych robót przez Wnioskodawcę i Wykonawcę robót
        stanowiącego załącznik do umowy

        c) dostarczenie przez Wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty odbioru robót rachunku/faktury
        wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę robót wraz
z zestawieniem dokumentów
        rozliczeniowych stanowiącym załącznik do umowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 70% kosztów przedsięwzięcia,
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu ostatecznej kwoty dofinansowania bierze się pod uwagę kosztorys inwestorski prac zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych, sporządzony na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie!!!

Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2

Wniosek oraz regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA