Zasady dofinansowania barier architektonicznych


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 r., Nr 3, poz. 15, z 2009 r. Nr 44, poz. 360) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej ruchowo stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Bariery architektoniczne to wg definicji słownikowej wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo z terenu powiatu kluczborskiego, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.


Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, procent i kwota dofinansowania może być pomniejszona.

Tryb postępowania:

 1. Pobranie wniosku z PCPR Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20b lub ze strony www.pcprkluczbork.pl.
 2. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym.
 4. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy z udziałem pracownika PCPR-u i osoby z uprawnieniami budowlanymi w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku.
 5. Zaakceptowanie kompletnych wniosków przez Dyrektora PCPR i przedstawienie ich Komisji ds. opiniowania wniosków.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 1. Wnioskodawca dostarczy do PCPR szczegółowy kosztorys na wykonanie planowanego zakresu robót.
 2. Kosztorys zostanie zweryfikowany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.
 3. Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu zostanie zawarta umowa pomiędzy wnioskodawcą (lub osobą upoważnioną reprezentującą osobę niepełnosprawną), a Starostą Powiatu.
 4. Trzy dni przed terminowym zakończeniem robót, Wnioskodawca zgłasza zakończenie prac.
 5. Odbiór techniczny robót związanych z likwidacja bariery dokonywany jest przez pracownika PCPR –u, osobę z uprawnieniami budowlanymi i inspektora nadzoru budowlanego w koniecznych przypadkach.
 6. Przekazanie środków na konto wystawcy faktury po udokumentowaniu wpłaty udziału własnego.Wymagane dokumenty:

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi we wniosku.


Dodatkowe informacje

Wnioski przyjmowane są od 02 stycznia do 31 marca każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków finansowych.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel środki z PFRON.

Jeżeli jednak osoba podpisała umowę o dofinansowanie w ramach barier np. tylko architektonicznych może ubiegać się o dofinansowanie bariery technicznej w następnym roku.

Realizacja zadania musi zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia listopada każdego roku.

Dofinansowaniu nie podlegają prace wykonane przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy.