Zasady dofinansowania barier technicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r.Nr 96poz.861, Dz.U. z 2003r. Nr 100 poz.930) dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej do likwidacji barier technicznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Bariery techniczne – to utrudnienia, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej w życiu codziennym. Likwidacja bariery ma za zadanie umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie oraz wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

O likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, a w stopniu umiarkowanym na wyraźne zalecenie lekarza specjalisty, uzasadniające konieczność likwidacji bariery, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Z dofinansowania do zakupu sprzętu AGD mogą skorzystać wyłącznie osoby z dysfunkcją narządu wzroku i ruchu w stopniu znacznym mieszkające samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną.

Z dofinansowania do pozostałych sprzętów i urządzeń mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub wyjątkowo umiarkowanym na wyraźne zalecenie lekarza specjalisty uzasadniające konieczność zakupu takiego sprzętu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON na zakup sprzętu.


Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostałe koszty stanowią udział własny wnioskodawcy.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, procent i kwota dofinansowania może być pomniejszona.


Tryb postępowania

  1. Pobranie wniosku z PCPR Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20b lub ze strony www.pcprkluczbork.pl.
  2. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
  3. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym.
  4. Zaakceptowanie kompletnych wniosków przez Dyrektora PCPR i przedstawienie ich Komisji ds. opiniowania wniosków.

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

  1. Na podstawie złożonego kosztorysu (oferty cenowej lub faktury pro-forma) zostanie zawarta umowa pomiędzy wnioskodawcą (lub osobą upoważnioną reprezentującą osobę niepełnosprawną), a Starostą Powiatu.
  2. Przekazanie środków na konto wystawcy faktury po udokumentowaniu wpłaty udziału własnego.


Wymagane dokumenty

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi we wniosku.


Dodatkowe informacje

Wnioski przyjmowane są od 02 stycznia do 31 marca każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków finansowych.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel środki z PFRON.

Dofinansowanie zakupu sprzętu AGD dla uprawnionych osób niepełnosprawnych, rozpatrywane będą w ostatnim kwartale roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

Jeżeli jednak osoba podpisała umowę o dofinansowanie w ramach barier np. tylko architektonicznych może ubiegać się o dofinansowanie bariery technicznej w następnym roku.

W wypadku zawarcia razem umowy architekt. - technicznej o kolejne dofinansowanie można się ubiegać dopiero po upływie 3 lat.

Dofinansowaniu nie podlegają sprzęty zakupione przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy.