Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych

Do środków pomocniczych zaliczamy soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuch, cewniki, worki, protezy oka, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pielucho majtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe.

Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.; protezy kończyn dolnych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne wraz z wyposażeniem dodatkowym i kończyny górne, ortezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, ortezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, foteliki dla dziecka, indywidualne przedmioty pionizując, pełzak do raczkowania.

Warunki

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Uzyskanie dofinansowania do w/w sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
 3. Spełnienie kryterium dochodowego, na podstawie dochodów uzyskanych w kwartale poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. 

Kryterium jest liczone od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, które zmienia się kwartalnie. 

Wysokość dofinansowania:

 1. Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.
 2. Do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 3. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych w roku bieżącym, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może ulec obniżeniu. 

Tryb postępowania

Wnioskodawca powinien:

 1. Uzyskać zlecenie na zaopatrzenie na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy  wydany przez lekarza; w większości przypadków są to lekarze specjaliści, tylko na nieliczne środki może wystawić zlecenie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, np. cewniki, worki, pieluchomajtki, inhalator dyszowy, pończochy kikutowe, kule, laski, trójnóg, czwórnóg, balkonik.
 2. Uzyskanie potwierdzenia refundacji w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 3. Z potwierdzonym przez NFZ zleceniem na zaopatrzenie w dany przedmiot udać się do sklepu medycznego i zakupić dany środek,
 4. Prosić o wystawienie faktury i jej opisanie (najlepiej na odwrocie faktury) w następujący sposób:
 • rzeczywista cena nabycia przedmiotu,
 • limit cenowy Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • kwota opłacona przez Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
 • udział własny pacjenta,
 • pieczęć i podpis wystawiającego fakturę,

 5.  Prosić o dołączenie do faktury kserokopii zlecenia na zaopatrzenie, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę. 

 6. Zgłosić się do PCPR z wypełnionym wnioskiem, fakturą, kopią zlecenia na zaopatrzenie i kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub  niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia (orzeczenia Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego wydane po 01.01.1998r. nie podlegają przedłożeniu),

 7.  Wniosek zawiera m.in.:

 • oświadczenie o dochodach,
 • numer PESEL,
 • numer NIP,
 • numer rachunku bankowego,

 8.   Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
 • kopię zatwierdzonego przez NFZ zlecenia na zaopatrzenie,
 • kosztorys na dany środek lub przedmiot ze sklepu medycznego (rozpisanym tak jak jest to wymagane przy fakturach), 
 • lub opłacona już Fakturę VAT za dany środek,

Istnieje również możliwość przelania przyznanego dofinansowania na konto wybranego sklepu medycznego po wcześniejszym ustaleniu z PCPR. 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych PFRON. 
Wnioskodawca informowany jest o sposobie rozpatrzenia wniosku, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia otrzymuje informację o wysokości przyznanego dofinansowania oraz o konieczności dostarczenia faktury za dany przedmiot. Na podstawie dostarczonej faktury PCPR przekazuje dofinansowanie na wskazane we wniosku konto bankowe. 

W przypadku gdy do wniosku dołączona jest opłacona już faktura za zakupiony przedmiot, PCPR po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazuje dofinansowanie na wskazane konto a następnie informuje wnioskodawcę o wysokości i terminie przekazanego dofinansowania. 


„Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW”