Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizuje zadania powiatu z zakresu:

 • Pomocy społecznej
 • Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

I. W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:

 1. Prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne oraz socjalne.
 2. Prowadzi Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
 3. Udziela informacji o prawach i uprawnieniach.
 4. Przeprowadza spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień w szkołach z młodzieżą, wychowawcami
  i rodzicami.
 5. Sprawuje nadzór merytoryczny nad domami pomocy społecznej z terenu powiatu kluczborskiego
  oraz umieszcza w nich osoby skierowane przez ośrodki pomocy społecznej.
 6. Kieruje do domu dla matki z małoletnimi dziećmi kobiety w ciąży, zapewnia całodobowy okresowy pobyt  matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym.
 7. Przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

II. W ramach wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. Organizuje opiekę w rodzinach zastępczych, oraz udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.

 2. Prowadzi nabór oraz kwalifikuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 3. Organizuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 4. Organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszących kwalifikacje.

 5. Zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez realizowanie postanowień sądu w sprawie kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz merytoryczny nadzór nad podległymi placówkami. 

 6. Przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym: 
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich,
  • zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 7. Realizuje porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również
  na terenie innego powiatu.

III. W ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 1. Podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowanie w ramach środków z PFRON do:
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz barier technicznych w związku
   z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
  • refundowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  • do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Od 2002r. przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który:

 1. Udziela poradnictwa osobom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących ulg i uprawnień.
 2. Orzeka o niepełnosprawności osoby dorosłe oraz dzieci.
 3. Wydaje legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, kuratorami sądowymi, policją, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi.