Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny - to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu. Czas trwania turnusów, wynosi 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju.

Warunki: 

 1. Aktualne orzeczenie
 2. Spełnienie kryterium dochodowego
 3. Posiadanie skierowania na turnus wystawionego przez lekarza, sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną
 4. Wybór ośrodka, który posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę terenu, na którym znajduje się dany ośrodek

Kryterium dochodowe

Średni miesięczny dochód netto, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 

Tryb postępowania:
1. Pobranie wniosku z PCPR
2. Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
3. Wypełnienie załączników przez lekarza
4. Złożenie wniosku do PCPR
5. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję PCPR 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
6. Wybór ośrodka i rezerwacja miejsca przez osobę niepełnosprawną
7. Złożenie informacji o wyborze miejsca i terminu turnusu w PCPR
8. Wyjazd na turnus

9. Wpłata różnicy pomiędzy ceną turnusu, a dofinansowaniem PCPR następuje po przyjeździe osoby niepełnosprawnej do ośrodka, bądź wcześniej przelewem na wskazane przez organizatora turnusu konto.

10. Przesłanie przez ośrodek załącznika nr. 4 potwierdzającego pobyt na turnusie do PCPR.

11. Przelew przez PCPR dofinansowania na konto bankowe ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia orzeczenia
 2. Kompletny wniosek

Dodatkowe informacje:  

 1. Osoba niepełnosprawna nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie może być opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla jej opiekuna, wyłącznie jeżeli wniosek lekarza zawiera takie zalecenie,
 3. W otrzymaniu dofinansowania pierwszeństwo mają dzieci, kombatanci oraz osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,które nie uczestniczyły w turnusie w ubiegłym roku.
 4. Dofinansowanie przysługuje tylko raz w roku

„Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW”