Dofinansowanie ze środków PFRON
likwidacji barier w komunikowaniu się

 Warunki

O likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu powinien umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem poprzez swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Pozostały sprzęt z zakresu LBK powinien w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnego wydajniejsze funkcjonowanie i powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie.

Dofinansowanie do zakupu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprzętu komputerowego mogą otrzymać następujące osoby niepełnosprawne:
 

 1. W wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z tytułu narządy ruchu w stopniu znacznym (poruszające się na wózku inwalidzkim), oraz głuchonieme w stopniu znacznym lub wyjątkowo umiarkowanym (na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty).
 2. Dzieci i młodzież ucząca się:
 • niepełnosprawne ruchowo, mające indywidualny tok nauczania;
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub wyjątkowo umiarkowanym (na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty, psychologa lub pedagoga szkolnego stwierdzającego zasadność dofinansowania);
 • głuchonieme w stopniu znacznym lub wyjątkowo umiarkowanym (na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty, psychologa lub pedagoga szkolnego stwierdzającego zasadność dofinansowania);
 • dzieci z autyzmem.

 


Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie z PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się, bądź posiadają w swoim gospodarstwie domowym sprzęt komputerowy lub, których członkowie wspólnego gospodarstwa domowego otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu komputerowego.


Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier ( za wyjątkiem dofinansowania do zakupu komputera) wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku zakupu komputera dofinansowanie wynosi do 50% kosztów likwidacji bariery jednak nie więcej niż 1.500 zł. brutto, a w przypadku konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania, jeśli są wskazania np. lekarza specjalisty, logopedy - wysokość dofinansowania wynosić będzie do 60% wartości zakupu nie więcej jednak niż 1.000,00 zł. brutto.

Tryb postępowania:

 1. Pobranie wniosku z PCPR Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20b lub ze strony: www.pcprkluczbork.pl. Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę lub jego przedstawiciela.
 2. Złożenie wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski przyjmowane są od 02 stycznia do 31 marca każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków finansowych.
 3. Zaopiniowanie wniosku przez Komisję powołaną do rozpatrywania wniosków na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 1. Podpisanie umowy pomiędzy Starostą a osobą niepełnosprawną (lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem). Umowę zawiera się na podstawie oferty cenowej sprzętu dołączonej do wniosku.
 2. Dokonanie zakupu sprzętu zgodnie z warunkami umowy. Wpłata wymaganego udziału własnego.
 3. Dostarczenie do PCPR oryginału faktury.
 4. Ocena merytoryczna i finansowa przedstawionej faktury. W przypadku braku zastrzeżeń - realizacja przelewu kwoty dofinansowania, zgodnie z umową.

 


Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 2. W przypadku specjalistycznego sprzętu wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarskie opisujące, jak w konkretny sposób sprzęt będzie służył osobie niepełnosprawnej.
 3. W przypadku zakupu komputera wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty określające rodzaj niepełnosprawności oraz wynikającą z niej zasadność zakupu komputera.
 4. Dodatkowo (w przypadku dzieci uczących się) należy przedstawić opinię wychowawcy, psychologa, logopedy (w zależności od rodzaju niepełnosprawności i możliwości rehabilitacji dziecka) o potrzebach dziecka i możliwości rozwoju, rehabilitacji dziecka poprzez korzystanie z wnioskowanego sprzętu w tym komputera.
 5. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego za rok poprzedni.
 6. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione notarialne pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (ksero).
 7. W przypadku młodzieży uczącej się/ studentów – zaświadczenie ze szkoły/ uczelni o podbieraniu nauki.
 8. Kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku małoletniego wnioskodawcy, ksero dowodu osobistego prawnego opiekuna wnioskodawcy.
 9. Kosztorys sprzętu ( oferta cenowa, faktura pro-forma).Dodatkowe informacje

Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania dla uprawnionych osób niepełnosprawnych przyznawane będzie w ostatnim kwartale roku w miarę posiadanych środków.

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.

Dofinansowaniu nie podlegają sprzęty zakupione przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy.