ue

 

„Bliżej siebie 2”

Od maja 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku realizuje kolejny projekt unijny pn  „Bliżej siebie 2” ,który w swych działaniach jest kontynuacją poprzedniego i zakończy się 31 grudnia 2020r. 

 

Program został przyjęty do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


Całkowita wartość projektu to 2 086 201,29zł,
wymagany wkład wła
sny w wysokości 114 741,08 zł zabezpiecza powiat kluczborski. Weźmie w nim udział 149 osób – rodzin zastępczych i ich podopiecznych

 

Celem projektu pn."Bliżej siebie 2" jest:

1) szeroko rozumiane wsparcie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych a także wzmocnienie zaradności, samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

2) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,

3) doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępcza w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach projektu przewidziano 11 różnorodnych działań wśród nich są min.:

  • szkolenia dla rodzin zastępczych oraz ich podopiecznych, indywidualne i grupowe spotkania  z psychologiem,
  •  usprawniające zabiegi rehabilitacyjne i korekcja, karnety do groty solnej, hipoterapia, basen, warsztaty taneczne,
  •   zajęcia specjalistyczne obejmujące min.  SNOEZELEN,  i terapię neurologopedyczną, reedukacyjne zajęcia z pedagogiem
  • wycieczki oraz imprezy integrujące rodziny zastępcze.

 W ramach projektu przewidziane są również działania podnoszące kompetencje kadry PCPR oraz asystentów rodziny, pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i kuratorów sądowych, z którymi prowadzona jest współpraca.

Planowane są również działania promujące rodzicielstwo zastępcze.