bliżej

Od maja br Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpocznie realizację programu dla rodzin zastępczych pn. „Bliżej siebie”.

Program został przyjęty do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 620 750,00 zł, wymagany wkład własny w wysokości 34 141,25 zł zabezpieczy powiat kluczborski.

Projekt będzie trwał dwa lata i podczas jego realizacji rodziny zastępcze oraz ich podopieczni będą objęci szerokim i kompleksowym wsparciem. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Dlatego naszym uczestnikom zaproponujemy :

dla dorosłych: szkolenia, grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne (spotkania z pediatrą, radcą prawnym, psychologiem);

dla dzieci: cykliczne spotkania społeczno – integracyjne, zajęcia specjalistyczne w formie terapii, spotkania ze specjalistami (psycholog radca prawny, seksuolog), opiekę wolontariuszy.

Urozmaiceniem projektu będą zajęcia integracyjne w ramach, których przewidziana jest trzydniowa wycieczka, kontynuowane będą uroczystości min. z okazji  Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wspólne celebrowanie Świat, specjalnie dla dzieci zaplanowano kolonię oraz wsparcie wolontariuszy podczas nauki i w czasie wolnym.