Dofinansowanie dla osób Niepełnosprawnych ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) jest państwowym funduszem celowym,
który wspiera rehabilitację osób

 

niepełnosprawnych min. poprzez dofinansowanie
do realizowanych programów.
Środki PFRON przeznaczone są przede wszystkim na:

  • utrzymanie istniejących, zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
  • dofinansowanie dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne;
  • dofinansowanie tworzenia miejsc pracy;
  • dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • programy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
  • współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 SPO RZL;
  • dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (turnusy rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe, likwidacja barier, sport, kultura, rekreacja);
  • finansowanie w całości lub części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej;
  • dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji;

 

Środki PFRON głównie pochodzącą z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat tych dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%.

 

Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono.