Dofinansowanie dla osób Niepełnosprawnych ze środków PFRON

Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursie 
"Pokonamy bariery"!!!


https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-w-konkursie-pokonamy-bariery/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż termin naboru wniosków w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” został przedłużony do dnia 16 listopada 2020 roku, do godziny 1400. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana. 

Wnioskodawcy, którzy zatwierdzili już wnioski w konkursie nr 1/2020, a chcieliby wprowadzić dodatkowe poprawki (przed upływem terminu naboru wniosków w konkursie), proszeni są o zgłoszenie prośby o odblokowanie wniosku na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl. W treści maila prosimy o podanie nazwy organizacji, tytułu projektu, numeru wniosku.

PFRON rozszerza pomoc poszkodowanym w czasie pandemii !!!

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-rozszerza-pomoc-poszkodowanym-w-czasie-pandemii/

Do 5 miesięcy PFRON wydłuża okres wypłaty świadczeń dla osób niepełnosprawnych, które w czasie pandemii nie mogą korzystać z zajęć w placówkach terapeutycznych. W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa Fundusz przedłuża też termin składania wniosków i zwiększa refundację samorządowych projektów.

Program PFRON pozwala dofinansować koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. O wypłatę 500 zł miesięcznie mogą się starać nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – ich opiekunowie. Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy. 

Z programu skorzystają niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. Wnioski można składać w jednostkach organizacyjnych powiatu.

– Obserwując nieporównywalnie wysoki wzrost zakażeń, przedłużamy termin składania wniosków. Wydłużamy też – do 5 miesięcy – okres wypłaty świadczeń – mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Samorządy powiatowe, które w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać do 100 tysięcy złotych refundacji poniesionych kosztów. – Rozszerzamy program dla powiatów, aby mogły z niego skorzystać również te samorządy, które dotychczas nie były w stanie pokryć kosztów wkładu własnego – wskazuje prezes PFRON.

Zgodnie z nowymi zasadami Fundusz zwiększa wysokość refundacji do 100 proc. kosztów dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych czy innych artykułów pierwszej potrzeby oraz świadczenia pomocy psychologicznej. Pozostałe projekty mogą natomiast uzyskać – tak jak dotychczas – refundację w wysokości do 50 proc. kosztów.

– Samorządowcy mogą dofinansować działania, które uznają za najbardziej potrzebne. To samorząd decyduje, czy i w jaki sposób chce udzielić pomocy i wnioskuje o dofinansowanie z PFRON – wyjaśnia Krzysztof Michałkiewicz. Powiat, który chce skorzystać ze wsparcia, składa wniosek o przyznanie refundacji we właściwym Oddziale Funduszu. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata refundacji powinna nastąpić w ciągu 10 dni roboczych.

Wsparcie jest udzielane w ramach III i IV modułu programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Z myślą o osobach dotkniętych skutkami pandemii PFRON wdraża również przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów organizacji pozarządowych.

Usunięto obraz.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) jest państwowym funduszem celowym,
który wspiera rehabilitację osób
niepełnosprawnych min. poprzez dofinansowanie
do realizowanych programów.
Środki PFRON przeznaczone są przede wszystkim na:

  • utrzymanie istniejących, zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
  • dofinansowanie dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne;
  • dofinansowanie tworzenia miejsc pracy;
  • dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • programy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
  • współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 SPO RZL;
  • dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (turnusy rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe, likwidacja barier, sport, kultura, rekreacja);
  • finansowanie w całości lub części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej;
  • dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji;

 

Środki PFRON głównie pochodzącą z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat tych dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%.

 

Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono.