czw., 05/25/2023 - 10:47

W dniu 5 maja 2023 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2023 r., poz. 852).

Zgodnie z art. 10 tej ustawy z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchyla się art. 15h ustawy z dnia
2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.11).

Jednocześnie w art. 23 ustawodawca wprowadził zmiany, które przedstawiają się następująco:

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa
w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

  1. Upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.– zachowuje ważność
    do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. do dnia 5 sierpnia 2023 r. - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24. ust.1  w związku z zachowaniem ważności orzeczeń
o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.